Algemene voorwaarden

Definities

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Define - Function wordt gesloten.
 2. Website of project: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts, databases en andere media.
 3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Define – Function.
 4. Versio: Define – function voert hosting uit via Versio B.V. Eventuele afname van domeinnamen, hosting of andere doeleinden wordt uiteindelijk uitbesteed aan Versio B.V.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Define - Function gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Define - Function verrichtte handelingen.
 2. Door ondertekening van een overeenkomst met Define - Function verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Define - Function en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Define - Function opgenomen wordt.

Aanbiedingen & Acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Define - Function gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Define - Function schriftelijk of per e-mail anders is vermeld. 
 2. Offertes en prijsopgave door Define - Function blijven 3 maanden geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Define - Function. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Define - Function zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. De opdrachtgever erkent onderling e-mail verkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

Aanvang van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat Define - Function het door opdrachtgever ondertekende offerte/contract formulier ontvangen heeft.
 2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
 3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Define - Function zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Define - Function het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Define - Function aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Define - Function zijn verstrekt, heeft Define - Function het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Define - Function is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Define - Function is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Define - Function kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Define - Function de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door Define - Function of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Define - Function voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Duur en Beëindiging

 1. Het ontwerpen van een nieuwe website door Define - Function voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken waarop de website klaar zal zijn.
 2. Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen Define - Function en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 6 maanden en wordt iedere 6 maanden stilzwijgend verlengd met 6 maanden. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 3. Define - Function heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Define - Function overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
 4. Define - Function heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 5. Define - Function heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen.
 6. Na oplevering van de website biedt Define - Function u een garantietermijn van twee maanden. Gedurende deze twee maanden worden fouten kostenloos verholpen. Na verloop van deze termijn kunt u een servicecontract afsluiten. Een servicecontract garandeert u van snelle afhandeling van uw
  vragen of problemen met betrekking tot uw website.
 7. De opdrachtgever heeft het recht om in het kader van No Cure No Pay de overeenkomst in overleg met Define - Function te beëindigen indien het ontwerp en/of website niet overeen komt of naar wens is van de opdrachtgever. Bij deze beëindiging worden enkel vaste kosten voor diensten in
  rekening gebracht zoals het domein, hosting en of diensten van derde partijen ter ondersteuning van de ontwikkeling/ontwerp van de website. Variabele kosten zoals arbeidsuren worden niet in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Bij beëindiging blijven alle websites en/of projecten eigendom van Define – Function.
 8. Bij beëindiging zal Define – Function indien van toepassing automatisch verversen van eventuele domeinnamen annuleren. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van een verhuiscode en verhuizing van het domein.
 9. Bij beëndiging is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het omzetten van eventuele mail oplossingen die gehost worden door Define – Function.

Levering en Leveringstijd

 1. De benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal worden tijdig door de opdrachtgever aangeleverd bij Define – Function.
 2. Define - Function gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
 3. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt Define - Function eerst een functioneel ontwerp en legt dit ter goedkeuring persoonlijk voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Define - Function. Dit iteratieve process wordt beëndigt bij goedkeuring van de
  opdrachtgever op het ontwerp. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het functioneel ontwerp, gaat Define - Function ervan uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het ontwerp. Nadat akkoord is gegeven op het functioneel ontwerp zal define-function starten met het realiseren van de website. Gezien de iteratieve ontwerpfase zal dit in het teken staan van het functionaliseren en concretiseren van het ontwerp.
 4. Mocht Define - Function onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Define - Function alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Define - Function een termijn van minimaal 21 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
 5. Door Define - Function gemaakte websites worden op een nader te specificeren wijze (ftp of USB) aan de opdrachtgever opgeleverd indien geen hosting wordt afgenomen.
 6. Opdrachtgevers hebben de mogelijkheid tegen een jaarlijkse vergoeding de website te laten hosten door Define – Function. Dit
  wordt uitgevoerd door Versio B.V. prijzen worden naar rato doorberekend aan de opdrachtgever.
 7. Opdrachtgevers kunnen na oplevering kiezen voor een vrijblijvend onderhoudscontract bij Define – Function.

Overmacht

 1. Define - Function aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Define - Function als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Define - Function alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever en Define - Function geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of
  ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties (behalve arbeidsuren) door Define - Function tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
 3. Define - Function is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Define - Function geen invloed kan uitoefenen.
 4. Define - Function is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij hostingprovider Versio B.V. of anderen waarop Define - Function het domein en of websites van de opdrachtgever laat hosten.

Prijzen

 1. Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn in euro en exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
 2. Define - Function heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan
  opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

Betalingsvoorwaarden

 1. Na ondertekening van de offerte krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst voor het bouwen van een website gesloten tussen de opdrachtgever en Define - Function en is de opdrachtgever betalingsverplicht.
 2. Define – Function gaat uit van een eerlijke afhandeling en zal zodoende de website online zetten of opleveren voor de opdrachtgever ervanuitgaande dat deze voldoet aan zijn betalingsverplichting.
 3. De opdrachtgever dient na oplevering van de website het verschuldigde bedrag te voldoen. Define - Function stuurt hiertoe een factuur welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan. Uitstel van betaling is enkel in overleg mogelijk en dient schriftelijk bvevestigd te zijn door beide partijen.
 4. Een maand na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie onderhoudscontracten.
 5. In genoemde gevallen behoudt Define - Function zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 6. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling ingebreke.
 7. Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door Define - Function een aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 25,00 wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
 8. Indien de betalingstermijn met 28 dagen is overschreden, wordt door Define - Function een tweede aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 50, wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Indien hosting wordt afgenomen, plaatst Define-Function een niet betaald banner op het domein.
 9. Wanneer de opdrachtgever binnen 28 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 10. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering Define - Function hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
 11. Indien Define - Function abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Define - Function het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.

Hosting

 1. Met hosting wordt bedoelt het in de lucht houden van de website van de opdrachtgever op een aangekocht domein.
 2. Hosting wordt door Define – function uitbesteed aan Versio B.V. volgens het reseller pakket.
 3. Prijzen voor Hosting worden naar rato berekend volgens de prijzen van Versio B.V. en gelden per maand.
 4. Bij hosting kan de opdrachtgever kiezen voor eigen technisch beheer van het domein binnen de kader van Versio of beheer door Define – Function binnen de kaders van Versio B.V.
 5. Bij hosting is de opdrachtgever niet verplicht een onderhoudscontract af te nemen. Deze onderdelen staan los van elkaar.

Onderhoudscontracten

 1. Deze voorwaarden gelden voor een halfjarig onderhoudscontract voor een bestaande website.
 2. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het toevoegen, verwijderen en wijzigen van functies wat door Define - Function vervaardigd is en niet door derden.
 3. De opdrachtgever is verplicht een maandelijks bedrag van € 35,- over te maken aan Define - Function waarmee de opdrachtgever recht heeft op 1 uur onderhoud per maand.
 4. Overgebleven uren gaan mee naar de volgende maand. Overgebleven uren gaan niet mee naar het volgende half jaar. Geen restitutie van de overgebleven uren. Elk aanvullend uur wordt berekend volgens het uurtarief van € 35,-, tenzij anders overeengekomen.
 5. Bij een onderhoudsovereenkomst voor een website wordt door Define - Function aan de opdrachtgever een factuur gestuurd zodra er meer dan 1 uur werktijd aan onderhoud kan worden gedeclareerd of wanneer er na het plaatshebben van het eerste onderhoud een half jaar is verstreken. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen.
 6. Het opzegtermijn voor een onderhoudscontract is twee maanden voor het einde van de contractdatum.

Aansprakelijkheid

 1. Voor zover Define - Function bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Define - Function weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Define - Function op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Define - Function het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Define - Function.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Define - Function slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Define - Function voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. De opdrachtgever vrijwaart Define - Function voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten van Define - Function.
 4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Define - Function kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Define - Function is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
 5. Define - Function is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
 6. De inhoud van de gegevensverspreiding en –publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Define - Function wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan Define - Function aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.
 7. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Define - Function mocht lijden ten gevolge van een aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
 8. Wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever dient deze direct schriftelijk mede te delen aan Define - Function. Als de opdrachtgever dit niet doet, is deze aansprakelijk voor eventuele gevolgschade die Define - Function daardoor lijdt.

Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. Define - Function noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Reclamatie

 1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Define - Function, waarna Define - Function deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Define - Function binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
 2. Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

Buitengebruikstelling

 1. Define - Function heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Define - Function niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Define - Function zal de opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Define - Function kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien de opdrachtgever binnen een door Define - Function gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

Wijziging van de voorwaarden

 1. Define - Function behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Define - Function en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.